Reglement

Algemene spelvoorwaarden Mega Ster Actie

Aanbieder promotioneel kansspel:

Stichting Mega Ster Actie
Markt 3
5981 AM Panningen
KvK 12063832
info@megasteractie.nl

Doel van de Mega Ster Actie en Gedragscode promotionele kansspelen
Het doel van de Mega Ster Actie is de promotie van de deelnemende winkeliers van de winkeliersverenigingen Winkeliersvereniging Panningen, Ondernemers Zuid en Dörper Ondernemers. Dit middels een promotioneel kansspel dat in overeenstemming is met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.

Gebruik gegevens voor service- en marketingdoeleinden
Door deelname aan deze actie geeft men de Stichting Mega Ster Actie, Winkeliersvereniging Panningen, Ondernemers Zuid en Dörper Ondernemers toestemming om de door hem/haar verstrekte gegevens te gebruiken en te bewaren voor service- en marketingdoeleinden. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken door dit te melden bij ons secretariaat. Van minderjarigen worden geen gegevens verzamelt en/of opgeslagen.

Persoonsgegevens verstrekken wij nooit aan derden, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is.

MSA behoudt zich het recht om de naam van de winnaar(s) te publiceren.

Deelname aan actie(s)
Deelname is mogelijk in de actieperiode zoals aangegeven op de actiekaarten/deelnamebewijzen. Bij besteding van € 5,- bij een van de winkeliers die deelnemen aan de actie ontvangt men een actiezegel welke men kan gebruiken om een niet volle actiekaart te vullen. MSA behoudt zich het recht voor om elke afzonderlijke deelname naar eigen inzicht te weigeren. Alleen deelnemers die in Nederland wonen kunnen deelnemen.

Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens opgeven, kunnen geen prijs winnen. Deelnemers onder de 18 jaar kunnen alleen deelnemen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

MSA behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de actie te allen tijde te beëindigen, verlengen of wijzigen indien een onvoorziene situatie daartoe aanleiding geeft.

Prijzen
Een overzicht van de prijzen alsmede van de data en tijdstippen van de trekkingen wordt voor aanvang van de actie gepubliceerd op de website www.megasteractie.nl.
Prijzen worden als zodanig toegekend en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten. Indien de prijswinnaar niet persoonlijk aanwezig is op de trekking zal contact met hem worden gezocht via de contactgegevens zoals vermeld op het door hem of haar ingevulde deelnamebewijs. Bij het afhalen van een prijs dient de winnaar zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Als kansspelbelasting verschuldigd is dan dient deze vóór de daadwerkelijke overdracht van de prijs en uiterlijk 2 maanden na toekenning hiervan aan de stichting te worden overgemaakt. Gebeurt dit niet dan heeft de stichting het recht om de prijs niet uit te keren.

Valt op een deelnamebewijs een prijs dan is deze uitgesloten van verdere trekkingen met uitzondering van de trekking van de hoofdprijs cq. hoofdprijzen.
Per huishouden kunnen meerdere prijzen worden toegekend.

Indien 3 maanden na publicatie van de trekking op www.megasteractie.nl en na een aangetekend schrijven aan het adres zoals vermeld op het deelnamebewijs de prijs niet in ontvangst is genomen behoudt MSA zich het recht voor de prijs in te trekken.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deelnemers ontvangen rechtstreeks bericht.

Klachten
Klachten kunnen alleen schriftelijk en aangetekend worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting Mega Ster Actie. Het adres hiervan staat bovenin dit reglement vermeld.

Overig
MSA is niet verantwoordelijk voor te late aanlevering van deelnamebewijzen waardoor deze niet in de trekking worden meegenomen. MSA kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegevens. Daar waarin dit reglement niet voorziet kan het bestuur van de stichting een bindend oordeel geven.